Keskustelutaidot

Oletpa millä alalla vaan, voit ja menestyt sitä paremmin, mitä paremmat keskustelu- ja vuorovaikutustaidot sinulla on! 

Keskustelu- ja vuorovaikutustaitojen valmennukset

Hyvät keskustelu-, vuorovaikutus- ja tunnetaidot ovat edellytys menestyvälle työyhteisölle

Ne luovat hyvää työilmapiiriä ja sitouttavat työntekijöitä työhönsä. He myös jaksavat paremmin niin työssään kuin omassa elämässään.

Keskustelutaitoiset työntekijät tekevät parempaa yhteistyötä niin omassa työyhteisössään kuin yhteistyökumppaneidensa kanssa.

Hyvät keskustelu- ja vuorovaikutustaidot omaavat työntekijät luovat asiakkailleen organisaatiostaan myönteistä mielikuvaa

Kenelle valmennukset on suunnattu?

 • Etätyöstä palaaville ja osittain etätyössä oleville, jotka osallistuvat ajoittain työpaikan kokouksiin
 • Uusille työryhmille, jotka eivät vielä ennestään tunne hyvin toisiaan, mutta jotka haluavat päästä nopeasti omissa projekteissaan eteenpäin (jotta opitaan tuntemaan ja ymmärtämään toisten ajattelutapoja)
 • Erilaisille tiimeille/hoitotiimeille, joiden pitää ratkaista ongelmia ja/ tai kehittää uusia ratkaisuja ja innovaatioita tai kehittää sisäistä kommunikaatiotaan palavereissaan
 • Esimiehille kehitys- ja palautekeskusteluja sujuvoittamaan
 • Työntekijöille, jotka haluavat vahvistua omien mielipiteidensä esille tuojina vaikenemisen/toisten miellyttämisen sijaan
 • Asiantuntijamyyjille, jotka kaipaavat vahvistusta haastaviin asiakastapaamisiin (kts. myyntivalmentamo.fi)

Miksi video-ohjaukseen perustuvia harjoituksia?

Videokuvaus ja valmennettavia aktivoiva ohjauskeskustelu ovat tehokas, havainnollinen ja innostava menetelmä keskustelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Valmennuksessa videoidaan erilaisia yhteiskeskusteluja, joiden analysoinnissa valmentaja kiinnittää huomiota erityisesti valmennettavien rakentavaan vuorovaikutukseen ja sen vahvistamiseen. Valmennettavat havainnoivat harjoituksissa mm. mitä heissä itsessä tapahtuu voidakseen ymmärtää mitä toisessa tapahtuu.

Video-ohjauksen avulla saadaan aikaan todellisia ja usein pysyviä käyttäytymisen muutoksia

Valmennettavien taidot ja kehittyminen tulee videon avulla näkyväksi

Kehittymistä on mahdollista varmentaa ja vahvistaa sopivin väliajoin

Kokemuksia

Video-ohjaukseen perustuvat, räätälöidyt valmennuksemme ovat huomattavasti kehittäneet valmennettaviemme vuorovaikutus-, keskustelu- ja tunnetaitoja. Tämä on johtanut mm.

 • Työntekijöiden kykyyn nähdä asioita laajemmin toisen osapuolen näkökulmasta
 • Parempaan työilmapiiriin ja työntekijöiden psykologisen turvallisuuden tunteen lisääntymiseen
 • Työntekijöiden keskinäisen kanssakäymisen tasa-arvoistumiseen, lisääntymiseen ja vahvistumiseen
 • Työntekijöiden viihtyvyyteen ja sitoutumiseen työyhteisöönsä
 • Tavoitteellisempaan työskentelyyn ja työn parempaan tuottavuuteen
 • Työntekijöiden parempaan kykyyn ratkaista keskinäisiä konfliktejaan ja ongelmiaan
 • Uusien ideoiden ja luovien ratkaisujen lisääntymiseen, kun työntekijät ovat uskaltaneet ehdottaa omia ideoitaan – ja niitä on myös kuunneltu
 • Sairaspoissaolojen vähenemiseen työntekijöiden tultua arvostetuiksi ja kuulluiksi työyhteisössään

Hyödyt

 1. Tunnistat vahvuutesi ja hyödynnät niitä vaativissakin keskustelutilanteissa
 2. Tunnistat kehityskohteesi ja kehityt kuuntelemisen, kysymisen, vuorottelun ja keskustelukumppanisi myönteisen haastamisen taidoissa
 3. Tiedostamaan ja säätelemään tunteitasi, jolloin paineensietokykysi kehittyy
 4. Onnistut luomaan ja ylläpitämään entistä paremman tunneyhteyden ja luottamuksen niin työkavereihisi kuin asiakkaisiisi
 5. Esimiehenä ohjaat kehitys- ja palautekeskusteluja tavoitteellisemmin myönteisessä ja rakentavassa vuorovaikutuksessa
 6. Rohkaistut osallistumaan enemmän työpaikkasi keskusteluihin.  Saat itsevarmuutta mm. erilaisten konfliktitilanteiden käsittelyyn.  Opit viestimään rohkeammin ja selkeämmin itseluottamuksesi ja vuorovaikutustaitojesi vahvistuessa, jolloin tulet paremmin kuulluksi ja ymmärretyksi

Valmennusten toteuttaminen

Harjoittelemme käytännössä keskustelu- ja vuorovaikutustaitoja yhdessä sovittujen teemojen pohjalta. Koska omaa viestintää ja toimintaa on vaikea havainnoida varsinkaan tunteita herättävissä keskustelutilanteissa, videoimme harjoitukset omien ja muiden keskusteluun osallistuneiden toimintatapojen havainnollistamiseksi. Videoidut tilanteet käydään läpi henkilökohtaisesti valmentajan kanssa, joka on kouluttautunut kannustavan ja vahvuuksia esiin nostavan, kansainvälisen videoavusteisen vuorovaikutuksen VIG-ohjausmenetelmän kouluttajaksi ja työnohjaajaksi (VIG= Video Interaction Guidance).  Harjoitusten läpikäynti valmentajan kanssa auttaa tunnistamaan omat vahvuutesi sekä kehittymään erilaisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kohtaamis- ja keskustelutaidoissa.

Valmennukseen kuuluu

Valmennusryhmien suositeltava koko on 3–6 henkilöä. Valmennuskertoja on 3.  Niihin liittyy myös 3 henkilökohtaista valmennuskeskustelua (60 min/valmennettava) erikseen sovittuna ajankohtana.  Valmennukset toteutetaan asiakkaiden haluamassa paikassa ja valmennuskerrat ovat kestoltaan 3 tuntia.

Autamme tiimiäsi vahvistumaan tärkeissä keskustelutaidoissa räätälöityjen pienryhmävalmennuksissamme avulla.

Ota yhteyttä, niin luomme yhdessä juuri teille sopivan valmennuksen!

ota yhteyttä

Voit soittaa, laittaa sähköpostia tai
jättää yhteydenottopyynnön.

Maarit Slätis +358 40 574 2964
maarit.slatis@findyourmind.fi