Tiimityö

Tiimityö-valmennus

Tiimit, joissa työntekijät luottavat toisiinsa ja kannustavat toinen toisiaan, saavat aikaan parhaita tuloksia.  Hyvinvoivassa tiimissä viihdytään, koska siellä jokainen pystyy olemaan oma itsensä ja tuomaan esille omia ideoitaan ja näkemyksiään.  Hyvin toimivassa tiimissä asioista pystytään olemaan myös eri mieltä rakentavalla tavalla, jolloin ideat jalostuvat ja tiimit kehittyvät toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. 

VALMENNUKSESSA:

Kirkastamme tiimin perustehtävän, tavoitteet, vastuualueet, pelisäännöt ja yhteneväiset toimintatavat

Luomme yhteisen näkymän, mitä tiimi haluaa saada tiimivalmennuksella aikaan

Kehitämme tiimiläisten itsetuntemusta

Vahvistamme tiimin psykologista turvallisuutta ja yhteistyöhalukkuutta tiimin tavoitteiden saavuttamiseksi

Valmennuksen toteutus

Valmennus alkaa yhteisellä info- ja tutustumistilaisuudella (1,5 h), jolloin valmennettavat tekevät samalla itsearvion tiiminsä toimivuudesta sekä omista yhteistyö- ja kommunikaatiotaidoistaan. Valmennuksen sisällöt ja tavoitteet luodaan asiakkaan toiveiden ja itsearviointien perusteella.  Lisäksi jokainen laatii itsearvioinnin pohjalta henkilökohtaiset tavoitteet omalle kehittymiselle.

Valmennukseen sisältyy alustuksia hyvin toimivasta tiimityöstä, ryhmäkeskusteluja sekä erilaisia harjoituksia. Valmennuskertojen välillä tiimiläiset harjaannuttavat ja arvioivat omia tiimitaitojaan, joita käydään läpi henkilökohtaisissa etätapaamisissa valmentajan kanssa. Lopuksi arvioidaan, missä asioissa on edistytty ja miten nämä edistymiset ovat alkaneet näkyä tiimin toiminnassa.

Valmennusten kesto ja ajankohdat toteutetaan aina asiakkaidemme tarpeiden ja toiveiden mukaan.  Valmennusten minimi on kaksi valmennusryhmätapaamista (3 h /kerta) sekä kaksi henkilökohtaista etätapaamista valmentajan kanssa (45 min/kerta). Valmennusryhmän suositeltava koko on 3–8 henkilöä.

Valmennuksen tuloksena

1.

Tiimiläisten me-henki paranee

2.

Luottamus, avoimuus ja yhteiset keskustelut tiimissä lisääntyvät

3.

Tiimit sitoutuvat paremmin yhteisiin tavoitteisiin

4.

Työntekijät innostuvat paremmin työstään ollen tehokkaampia ja hyvinvoivia

Haluaisitko sinä kuulua hyvinvoivaan tiimiin?  Jos, niin ota yhteyttä ja selvitetään yhdessä teidän tiiminne kehittämistarpeet!

”Niin kuin aalto uittaa aallon yli valtameren, niin selviydymme mekin toinen toisiamme tukien”

Tiimin vuorovaikutuksen vahvistaminen video-ohjausvalmennuksella

Mikäli tiimiläiset haluavat kehittää erityisesti keskinäistä vuorovaikutustaan, silloin videointi ja siihen liittyvä ohjaus on tehokas menetelmä niin omien kuin koko tiimin vuorovaikutustaitojen kehittämiseksi ja vahvistamiseksi.

Video-ohjaus perustuu tiimiläisten erilaisten vuorovaikutustilanteiden videoimiseen.  Menetelmän taustalla on voimavarakeskeinen ajattelu, jolloin ohjauksessa kiinnitetään huomiota erityisesti niihin hetkiin, jolloin tiimiläisten vuorovaikutus on myönteistä, rakentavaa ja toisia arvostavaa.

Video-ohjaus voi olla kertaluonteista (jo yhden videoitavan vuorovaikutusharjoituksen ja siihen liittyvän ohjauskeskustelukerran on todettu vaikuttavan myönteisesti työilmapiiriin ja tiimin me-henkeen), mutta hyödyllisintä se on toteuttaa vähintään kolmen valmennuskerran prosessina.

Video-ohjauksesta vastaa vuorovaikutustaitoja vahvistavaan ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen video-ohjausmenetelmään kouluttautunut kouluttaja ja työnohjaaja.

VIDEO-OHJAUS AUTTAA TIIMIN JÄSENIÄ:

Havainnoimaan erityisesti myönteisiä vuorovaikutustaitoja sekä tiedostamaan niiden merkityksiä toimivalle vuorovaikutukselle

Pohtimaan, miten he itse voivat vaikuttaa tiiminsä vuorovaikutussuhteiden vahvistumiseen sekä myönteisen ilmapiirin lisääntymiseen

Edistämään keskinäisen kanssakäymisen taitoja sekä tiimin tavoitteellista työskentelyä

Parantamaan vuorovaikutustaan myös muiden yhteistyötahojen kuin oman tiimin kanssa

Tiimitaidot video_1

Vuorovaikutustaitoja vahvistavaan video-ohjausvalmennukseen kuuluu

  •  Valmennettaville yhteinen info- ja tutustumistapaaminen, jolloin tiimiläiset tekevät myös itsearvion tiimi- ja vuorovaikutustaidoistaan (1,5 h)

  • Henkilökohtaisten tavoitteiden laatiminen tiimin vuorovaikutussuhteiden vahvistamiseksi

  • Vuorovaikutustaitojen teorian rinnalla erilaisten vuorovaikutustilanteiden videoiminen

  • Henkilökohtaiset valmennustapaamiset valmentajan kanssa videoiduista vuorovaikutustilanteista (45 min/tapaaminen)

  • Arvio valmennuksen hyödyistä tiimin keskinäisen vuorovaikutuksen vahvistumiseen

Valmennusten kestona suositellaan vähintään kolmea valmennusryhmätapaamista (2,5 h /kerta) sekä kolmea henkilökohtaista tapaamista valmentajan kanssa (45 min/kerta). Valmennusryhmän suositeltava koko on 3–8 henkilöä valmennuksen intensiivisyyden vuoksi.

Ota yhteyttä ja luodaan juuri teidän tiimille sopiva valmennus!

Vuorovaikutustaitoja tehokkaasti vahvistavaa video-ohjausvalmennusta voidaan hyödyntää myös mm. esimiesten, eri ammattialojen kuten opetus-, sosiaali-, terveys- ja palvelualan työntekijöiden vuorovaikutustaitojen kehittämiseen ja vahvistamiseen – aloille, joissa hyvillä vuorovaikutustaidoilla ja asiakkaita arvostavalla kohtaamisella on tärkeä merkitys myönteisen asiakaskokemuksen saavuttamisessa.  Video-ohjaus soveltuu erityisen hyvin esimerkiksi lääkäreiden vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen potilastyössä

ota yhteyttä

Voit soittaa, laittaa sähköpostia tai
jättää yhteydenottopyynnön.

Maarit Slätis +358 40 574 2964
maarit.slatis@findyourmind.fi